Spy Emergency 24.0.960

Spy Emergency 24.0.960

NETGATE Technologies s.r.o. – 48,7MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Spy Emergency Spyware Remover combines spyware remover, trojan remover, virus remover and spam cleaner security technologies into one efficient solution for combating spyware, trojans, viruses, spam and other todays harmful internet threats. Spy Emergency Spyware Remover provides protection against thousands of various internet threats and potentially unwanted software, including spyware, viruses, adware, trojans, worms, spam, homepage hijackers, remote administration tools, activex components, dialers, scumware, keyloggers, data mining software, toolbars, tracking cookies, browser, hijackers/BHO's.

Requirements: Windows Vista (32-bit and 64-bit), XP (32-bit), 2000 (32-bit)

Tổng quan

Spy Emergency là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi NETGATE Technologies s.r.o..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Spy Emergency là 24.0.960, phát hành vào ngày 13/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 24.0.130, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Spy Emergency đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 48,7MB.

Người sử dụng của Spy Emergency đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Spy Emergency!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Spy Emergency cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NETGATE Technologies s.r.o.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản